2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.   Tel: 06 (23) 451-550   E-mail: nsjgtitkar@gmail.com

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2022/2023-as tanévre

Iskolánk neve: Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Iskolánk címe: Budakeszi, Széchenyi utca 94. 2092

Az iskola OM kódja: 032548

Telephelykód: 001

Iskolánkról:

Hosszú évek óta alapvető feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinknak az igényeknek megfelelő, színvonalas középfokú oktatást biztosítsunk. Iskolánkba sokféle érdeklődésű diák jelentkezik. Vezérelvünk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ez alapján igyekszünk minél több eszközzel segíteni diákjainkat abban, hogy rátaláljanak erősségeikre, és ebben tovább fejlődjenek. Végzőseink nagy többsége egyetemen, az általa választott első helyen tud továbbtanulni. Közkedvelt a nyelvi, közgazdasági, idegenforgalmi, pénzügyi, államigazgatási, jogi, sport és egészségügyi, informatikai, műszaki irány, de vannak diákjaink, akik pedagógusi pályára mentek tovább, és olyanok is, akiket a MOME-ra vagy egyéb, művészeti irányultságú felsőoktatási intézménybe vettek fel.

A 2021-es tanévtől gimnáziumunkban mind a két párhuzamos osztályban 5 évfolyamos, emelt szintű nyelvi képzés folyik. (4+1: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő osztállyal) A nyelvi előkészítő évfolyam és az emelt nyelvi óraszám biztosítja tanulóink számára, hogy akár két nyelvből is nyelvvizsgával zárják középiskolai tanulmányaikat, valamint legalább az első idegen nyelvből emelt szintű nyelvtudásra tegyenek szert. Úgy gondoljuk, hogy ma a boldogulás egyik feltétele a biztonságos szintű idegennyelvi kommunikáció elsajátítása. A továbbtanulás feltétele, hogy legalább egy, a továbbtanulási terveikhez illeszkedő tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek a tanulók középiskolás éveik alatt. A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi óraszámok lehetővé teszik, hogy diákjaink a 11. és 12. évfolyamon – kellő szorgalom mellett– a pedagógiai programunkban megjelölt továbbtanulási irányoknak megfelelő tantárgyakból felkészüljenek az emelt szintű érettségire.

Induló képzési formák:

A 2022/23-as tanévre két osztályba lehet jelentkezni gimnáziumunkba. Mind a két osztályban intenzív nyelvi előkészítő képzés folyik (NYEK): egy csoport (0,5 osztály) német nyelvet, három csoport (1,5 osztály) angol nyelvet tanul majd heti 15 órában. Ezen kívül a második idegen nyelv, a digitális kultúra, a magyar nyelv és a matematika is szerepel a tantárgyak között.

A nyelvi előkészítő osztályban folyó kiemelkedően magas óraszámú nyelvoktatás lehetővé teszi a tanulók számára a továbbtanuláshoz szükséges első nyelvvizsga megszerzését már az alsóbb évfolyamokon. A felsőbb évfolyamokon biztosított emelt nyelvi óraszám megteremti a szükséges feltételeket a második nyelvvizsga megszerzéséhez, az emelt szinten is kiváló érettségi eredmények eléréséhez és a nyelvi szaktárgyi versenyeken való eredményes részvételhez.

Az „A” osztályban az 5 éves gimnáziumi képzés első évfolyamán a diákok fele a német nyelvet (5001), a másik fele az angol nyelvet (5002) választhatja első idegen nyelvként.

A „B” osztályban mind a két csoport az angol nyelvet tanulja első idegen nyelvként, a csoportba sorolás a tudásszint felmérése alapján történik (5002).

 • Intenzív nyelvi képzés, haladó német csoport (5001)

Javasoljuk ezt a képzési formát azoknak a tanulóknak, akik a német nyelvet magasabb szinten szeretnék elsajátítani, előzetes ismereteikre alapozva. Céljuk lehet az emelt szintű érettségi és a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése német nyelvből, ugyanakkor az emelt angol óraszám biztosítja azt a lehetőséget, hogy angol nyelvből, mint második idegen nyelvből is nyelvvizsgát szerezzenek, érettségit tegyenek.

A tanulmányi terület kódja: 5001

Tervezett létszám: 16 fő (0,5 osztály)

Heti óraszám: német nyelvből 15 óra, angol nyelvből 3 óra. Felsőbb évfolyamokon mind a két nyelvből heti 5 óra.

Feltétel a jelentkezéshez: Csak azok a tanulók választhatják ezt a képzési formát, akik nyelvi előképzettséggel és a bizonyítványukban osztályzattal rendelkeznek német nyelvből.

Emelt szintű érettségire való előkészítésre gimnáziumunkban a 11-12. osztályban, két tantárgyból, heti kétszer két órában van lehetőség. Az emelt szintű érettségire való előkészítők a pedagógiai programunkban megjelölt tantárgyakból választhatók ki, a továbbtanulási iránynak megfelelően. (1. és 2. idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, informatika/digitális kultúra)

Első idegen nyelv: német nyelv (Heti 15 óra, felsőbb évfolyamokon heti 5 óra.)

Második idegen nyelv: angol nyelv (Heti 3 óra, felsőbb évfolyamokon heti 5 óra.)

 • Intenzív nyelvi képzés, tudásszint szerinti angol csoportok (5002)

Azoknak a tanulóknak javasoljuk ezt a képzési formát, akik általános iskolában még nem tanultak angolul, de szeretnének rövid idő alatt sokat fejlődni, és legalább B1-es tudásszintet elérni az egy év alatt, ugyanakkor a már tanult német nyelvet is szeretnék tovább folytatni.

Azoknak a tanulóknak is javasoljuk, akik az általános iskolában már tanultak angolul, és szeretnék nyelvi ismereteiket tovább építeni. Reális céljuk lehet az emelt szintű angol érettségi, a felsőfokú angol nyelvtudás megszerzése az öt év alatt.

A 1,5 osztályból három csoportot alakítunk ki az előzetes angol nyelvi tudásszintfelmérő eredménye alapján. A szintfelmérő időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk a felvételt nyert tanulókat.

A tanulmányi terület kódja: 5002

Tervezett létszám: 48 fő

Heti óraszám: angol nyelvből 15 óra, második idegen nyelvből 3 óra. Felsőbb évfolyamokon mind a két nyelvből heti 5 óra.

Feltétel a jelentkezéshez: Nincs.

Emelt szintű érettségire való előkészítésre gimnáziumunkban a 11-12. osztályban, két tantárgyból, heti kétszer két órában van lehetőség. Az emelt szintű érettségire való előkészítők a pedagógiai programunkban megjelölt tantárgyakból választhatók ki, a továbbtanulási iránynak megfelelően. (1. és 2. idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, informatika/digitális kultúra)

Első idegen nyelv: angol nyelv (heti 15 óra, felsőbb évfolyamokon heti 5 óra)

Második idegen nyelv: német nyelv vagy spanyol nyelv (heti 3 óra, felsőbb évfolyamokon heti 5 óra)

A tanulók a két nyelv közül sorrend felállításával választhatnak, de a végső beosztást az iskolavezetés végzi el.

Tantárgyak a NYEK évfolyamon:

Első idegen nyelv: 15 óra

Második idegen nyelv: 3 óra

Magyar nyelv: heti 2 óra

Digitális kultúra: heti 3 óra

Matematika: heti 3 óra

Testnevelés: heti 5 óra

Osztályfőnöki: heti 1 óra

Jelentősebb időpontok a középfokú iskolai felvételi eljárásban a 2021/2022. tanévben:

2021. 10. 20. Iskolánk a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - Hivatal által közétett közleményben foglaltak szerint - meghatározza tanulmányi területeit, és feltöltjük a felvételi tájékoztatónkat, valamint nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon is.

2021. 11. 06. Iskolánk nyílt napja,  szeretettel látunk minden érdeklődőt. Amennyiben a vírushelyzet miatt nem lesz lehetőségünk megtartani, tájékozódjanak a honlapunkon!

2021. 11. 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2021. 12. 03. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2021. 12. 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak — a Hivatal által meghatározott módon — a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2022. 01. 22. (szombat) 10.00 órától Központi írásbeli felvételi vizsga

2022. 01. 27. 14.00-től Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (1. pótnap)

2022. 01. 28. 8.00-16.00 Az írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése iskolánkban, az értékelő lapok átadása

2022. 01. 31. 8.00-16.00 Jogorvoslati lehetőség biztosítása; észrevételek fogadása, továbbítása: – kizárólag az útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevétel tehető az iskola igazgatójához címezve.

2022. 02. 04. 14.00-től Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (2. pótnap)

2022. 02. 07. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. (határidő)

2022. 02. 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2021. 03. 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az intézménybe jelentkezők felvételi jegyzékét a honlapon.

2022. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. 03. 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2022. 04. 08. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2022. 04. 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2022. 04. 22. A Hivatal kialakítja a végeredményt, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett felvételi jegyzék)

2022. 04. 28-ig Eljuttatjuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítéseket a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A központi írásbeli felvételi vizsga

Iskolánk magyar nyelvből és matematikából is szervez központi írásbeli vizsgát.

Helyszíne: Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, Budakeszi, Széchenyi utca 94.

Jelentkezés:

A jelentkezés határideje: 2021. december 3.

A jelentkezés folyamata:

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát szeretné írni. Ez kizárólag a központi írásbeli felvételire való jelentkezést jelenti, független attól, hogy a tanuló melyik középiskolába jelentkezik majd továbbtanulni. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó Értékelő lap-ot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába beadhatja a felvételire való jelentkezéskor.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára.

Speciális elbírálás: A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézmény igazgatójától. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire és értékelésére vonatkozik. (Pl. a gimnáziumba való felvételre nem vonatkozik!)

A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhat a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10.00 órától.

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27. 14.00 (2. pótnap február 4. 14.00)

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik a rendes írásbelin betegség vagy nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni. A második pótnapon csak azok a tanulók vizsgázhatnak, akik a rendes írásbelin és az első pótnapon betegség vagy nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni. Az akadályoztatást minél hamarabb jelezni és igazolni kell a vizsgáztató intézmény felé.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Tudnivalók a vizsgáról:

 • Megjelenés: 9.30-kor, 9.45-ig mindenki foglalja el a helyét a teremben.
 • A terembeosztást az aulában kifüggesztve találják meg a vizsgázók.
 • A központi írásbeli vizsgán megjelenő tanuló feltétlenül hozzon magával fényképes, személyi azonosításra alkalmas okiratot (diákigazolvány, személyigazolvány, útlevél).
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Azok a tanulók, akik Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel megalapozott igazgatói határozat alapján, a matematika vizsgán segédeszközt használhatnak, (pl. zsebszámológépet) kérjük, hozzák magukkal a sajátjukat.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymást nem zavarhatják, nem segíthetik, rajzeszközeiket nem cserélgethetik egymással.
 • A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. (időhosszabbítás esetén több) A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.

Megtekintés: Az értékelt dolgozatokat 2022. január 28-án 08.00 – 16.00 óra között lehet megtekinteni az iskolában. A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető. (fénykép, térítés ellenében fénymásolat)

Az értékelő lapok átvétele: A felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskola ezen a napon, azaz 2022. január 28-án, a megtekintéskor átadja a vizsgázónak vagy szülőjének, aki az átvételt aláírásával igazolja. (két tanú által hitelesített, írásos meghatalmazás alapján az értékelő lapot más is átveheti). Az át nem vett értékelő lapokat az iskola postázza a tanuló lakcímére.

Jogorvoslat: 2022. január 31-én 8.00-tól 16.00-ig – kizárólag az útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevétel tehető az iskola igazgatójához címezve. Ha az észrevételt tevő az iskola válasza után is fenntartja korábbi észrevételét, három napon belül, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 38.§ (9) bekezdése szerint fellebbezést nyújthat be az OH-nak címezve az iskola igazgatójához. Az OH elbírálja a fellebbezést, és kiértesíti az érintetteket.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási - értékelési útmutatói 2022. január 22-én 13.00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Felvételi eljárás a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban

A jelentkezésről:

Az iskolánk képzései iránt érdeklődő nyolcadikosok az általános iskolán keresztül intézik jelentkezésüket. A jelentkezés során legyenek figyelemmel arra, hogy iskolánk nem tud fogadni SNI-s tanulókat, mivel szakmai alapdokumentumában nem szerepel a speciális nevelési igényű tanulók integrált foglalkoztatása. Nincs gyógypedagógusunk és fejlesztő pedagógusunk, így a speciális fejlesztéseket nem tudjuk ellátni. Iskolánk a saját felvételi eljárásában nem alkalmaz speciális elbírálási szabályokat, a hozzá jelentkező BTMN tanulók esetében.

Jelentkezési határidő: 2022. 02. 18.

Ezzel a határidővel bezárólag az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

Iskolánkban nem lesz szóbeli meghallgatás. A felvételi pontok két részből állnak, a központi írásbeli felvételik eredményéből, (maximum 50+50=100 pont) és az alábbiakban megjelölt tantárgyak átlagaiból számított hozott pontokból. (maximum 50 pont) Így iskolánk saját felvételi eljárásában maximum 150 pont szerezhető.

A felvételi eljárása során minden hozzánk jelentkező tanulótól kérjük a központi írásbeli vizsga eredményét magyar nyelvből és matematikából is. A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi írásbeli felvételi vizsga Értékelő lapját vagy annak másolatát. Az írásbelik eredménye alapján tehát maximum 100 pont (50+50) szerezhető.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden közismereti tantárgy (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia) 5., 6., és 7. osztályos év végi, valamint 8. osztályos félévi érdemjegyét tüntessék fel.

A pontszámítás szabályai iskolánkban:

5001 intenzív nyelvi képzés (haladó) német
5002 intenzív nyelvi képzés (tudásszint szerinti csoportok) angol

központi írásbeli

matematika

50 pont

központi írásbeli

magyar nyelv

50 pont

 

hozott pontok*

50 pont

 

összesen:

150 pont

* A hozott pontokat az 5., a 6., és a 7.osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi osztályzatok átlagának 10-szerese adja (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia).

A felvételi kérelmek elbírálása során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül – a jogszabály előírásainak megfelelően – előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola székhelyén, azaz Budakeszin van, illetve azt, aki különleges helyzetűnek minősíthető. Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt ha testvére is iskolánkba jár.

A felvételi eljárás vége

2022. 04. 23. A Felvételi Központ megküldi a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumba felvett tanulók névsorát az adatlapokon megjelölt iskolák sorrendjében. A Hivatal kialakítja a végeredményt és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett felvételi jegyzék)

A Felvételi Központ visszajelzése után a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítéseket a jelentkezők és szüleik személyesen vehetik át az iskola titkárságán 2022. április 27-én, 800 és 1600 között. Az át nem vett értesítéseket legkésőbb 2022. 04. 29. éjfélig postázzuk.

Jogorvoslat: A középfokú felvételi eljárás során az iskola elutasító döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, az Nkt 37.§-a alapján a szülő jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az Érdi Tankerületi Központ igazgatójának kell címezni, és az iskola intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki haladéktalanul továbbítja azt a fenntartóhoz. A jogorvoslati eljárásnak 2022. június 1-ig be kell fejeződnie.

2022. 06. 23. Beiratkozás az iskolánkba.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

 • a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet
 • a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

NSJG cimer nevvel

Cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.
Telefon: (23) 451-550
Fax: (23) 451-506
Vezető: Borók Edit 
Honlap:  
e-mail: nsjgig@gmail.com
OM kód:  032548

 

 

Megközelíthetőség

 • A Széll Kálmán térről induló 22-es vagy 22A BKK busszal - ekkor a budakeszi Városháza megállónál kell leszállni.

vagy

 • A 222-es BKK busszal  a Gimnázium megállóig kell jönni.

Search